OTB  6.7.0
Orfeo Toolbox
Enumerations
otb::Wavelet Namespace Reference

Enumerations

enum  Wavelet {
  HAAR = 0,
  DAUBECHIES4 = 1,
  DB4 = 1,
  DAUBECHIES6 = 2,
  DB6 = 2,
  DAUBECHIES8 = 3,
  DB8 = 3,
  DAUBECHIES12 = 4,
  DB12 = 4,
  DAUBECHIES20 = 5,
  DB20 = 5,
  SPLINE_BIORTHOGONAL_2_4,
  SPLINE_BIORTHOGONAL_4_4,
  SYMLET8,
  TotalNumberOfDefinedMotherWavelets
}
 
enum  WaveletDirection {
  FORWARD = 0,
  INVERSE = 1
}
 

Enumeration Type Documentation

Enumerator
HAAR 
DAUBECHIES4 
DB4 
DAUBECHIES6 
DB6 
DAUBECHIES8 
DB8 
DAUBECHIES12 
DB12 
DAUBECHIES20 
DB20 
SPLINE_BIORTHOGONAL_2_4 
SPLINE_BIORTHOGONAL_4_4 
SYMLET8 
TotalNumberOfDefinedMotherWavelets 

Definition at line 35 of file otbWaveletGenerator.h.

Enumerator
FORWARD 
INVERSE 

Definition at line 36 of file otbWaveletOperatorBase.h.